ફ્રેંચ ફ્રાઈઝ

સામગ્રી :- બટાકા નવા (જેમાં સ્ટાર્ચ સાવ ઓછો હોય) non starchy તળવા માટે તેલ મીઠું સંચળ ઓરેગાનો ગાર્લિક પાવડર મરી પાવડર તાજો રીત  :-  

સામગ્રી :-

બટાકા નવા (જેમાં સ્ટાર્ચ સાવ ઓછો હોય) non starchy
તળવા માટે તેલ
મીઠું
સંચળ
ઓરેગાનો
ગાર્લિક પાવડર
મરી પાવડર તાજો

રીત  :-

 

About