પાલક – કૉર્ન વીથ ચીઝ

પાલક અમેરિકન મકાઈ બાફેલી લીલા મરચા ચીઝ તેલ મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે માખણ  

પાલક

અમેરિકન મકાઈ બાફેલી

લીલા મરચા

ચીઝ

તેલ

મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે

માખણ

 

About